Spirit level six-ring vial for a 1% and 2% slope

SKU: 81SV

Description
SKU Add pa_thang-doCó nam châm hay không?AccuracyĐộ chính xác đảo ngược thước
16672
-yes0.029°0.043°
16670
-yes0.029°0.043°
  • Pending orders
Category:

Related products